Příklad úvěrové kalkulace

Nový vůz   Ojetý vůz
 
Cena vozu 543 tisíc Kč   Cena vozu 329 tisíc Kč
Akontace 30 %   Akontace 30 %
Doba splácení 36 měsíců   Doba splácení 36 měsíců
 
Výše úvěru: 380 100 Kč   Výše úvěru: 230 300 Kč
Výše měsíční splátky: 11 843 Kč   Výše měsíční splátky: 7 250 Kč
Celkem bude zaplaceno: 426 348 Kč   Celkem bude zaplaceno: 261 000 Kč
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 7,93 %   Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,69 %
Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč   Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč
 
 
Ojetý vůz   Ojetý vůz
 
Cena vozu 270 tisíc Kč   Cena vozu 280 tisíc Kč
Akontace 60 %   Akontace 40 %
Doba splácení 60 měsíců   Doba splácení 48 měsíců
 
Výše úvěru: 109 080 Kč   Výše úvěru: 168 000 Kč
Výše měsíční splátky: 3 178 Kč   Výše měsíční splátky: 2 212 Kč
  Poslední navýšená splátka: 112 000 Kč
Celkem bude zaplaceno: 190 680 Kč   Celkem bude zaplaceno: 216 011 Kč
Úroková sazba: 0 %  
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 28,24 %   Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,84 %
Poplatek za uzavření smlouvy: 1 080 Kč   Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč
 
Podmínkou získání úvěru je sjednání
pojištění (POV, HAV)
 
 
 
Ojetý vůz  
 
Cena vozu 340 tisíc Kč  
Akontace 40 %, tj. 136.000,- Kč  
Doba splácení 60 měsíců  
 
Výše úvěru: 204 000 Kč  
Výše měsíční splátky: 5 173 Kč  
 
Celkem bude zaplaceno: 310 380 Kč  
Úroková sazba: 3,99 %  
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 19,55 %  
 
Podmínkou získání úvěru je sjednání
pojištění (POV, HAV)
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI PRODEJI VOZIDEL MOTOTECHNA GROUP


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „automobil“), uzavírané mezi společností Mototechna Group s.r.o., IČ: 26194716, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, sp. zn. C 251456 vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

 

2. Prohlášení kupujícího

2.1. Kupující podpisem kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek prohlašuje, že

a) mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností automobilu a s jeho technickým stavem.

b) mu bylo prodávajícím umožněno prohlédnout si automobil před jeho koupí na rampě v prostorách prodávajícího, a to za účasti kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl kupující oprávněn kontrolou technického stavu automobilu a jeho prohlídkou pověřit.

2.2. Kupuje-li automobil za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi automobilu dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento/tato s tím vyslovil/vyslovila souhlas. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

 

3. Odpovědnost za vady

3.1. Prodávající odpovídá za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpečí škody na automobilu s výjimkou vad, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a dalších vad uvedených v bodě 3.4. OP.

3.2. V souvislosti s odpovědností za právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nepochází z trestné činnosti, že na automobilu nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby, a že automobil není předmětem leasingu dle platné, účinné a dosud neukončené leasingové smlouvy. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Práva vyplývající z odpovědnosti za právní vady může kupující uplatnit po celou dobu životnosti automobilu.

3.3 V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nebyl poškozen povodní, tedy především, že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem, ani nánosy z povodní. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.4. Prodávající v žádném případě neodpovídá za tyto vady:

- vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím,

- vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím,

- vady, na které byl kupující výslovně upozorněn.

3.5. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávající je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za automobil.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně nebo těchto obchodních podmínkách vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu kupujícím prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu automobil ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré náklady na uvedení automobilu do takového stavu a veškerou škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z titulu náhrady nákladů a škody dle předchozí věty oproti pohledávce kupujícího z titulu vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu prodávajícím.

 

5. Nabytí vlastnického práva k automobilu

5.1. Vlastníkem automobilu se kupující stává okamžikem nabytí účinnosti kupní smlouvy a uhrazení celé kupní ceny za automobil.

 

6. Předání automobilu a přechod nebezpečí škody na automobilu

6.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu předat automobil nejpozději v den uhrazení celé kupní ceny. Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že nejpozději od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).

6.2. Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

 

7. Výměna automobilu

7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu v souladu s níže uvedenými ustanoveními tzv. „7-denní záruku na výměnu vozu“ (dále jen „právo na výměnu automobilu“), na jejímž základě prodávající dle dohody s kupujícím zruší kupní smlouvu, a to pouze pokud dojde ke splnění všech těchto podmínek:

 

- kupní cena automobilu činí dle kupní smlouvy více než 100.000,- Kč včetně DPH,

- kupující není právnickou osobou,

- kupující uplatní své právo na výměnu automobilu do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy ve stejné provozovně, v níž došlo k uzavření kupní smlouvy, a ve stejné lhůtě předá prodávajícímu automobil, veškeré příslušenství automobilu a doplňkovou výbavu, veškerou smluvní a jinou dokumentaci, kterou obdržel při zakoupení automobilu,

- automobil od okamžiku jeho převzetí kupujícím po prodeji dle kupní smlouvy do jeho předání prodávajícímu neujel více než 100 km, nedošlo ke změně technického stavu automobilu, k žádné jeho poruše ani k jeho poškození nebo k jakékoliv změně exteriéru či interiéru a zároveň nedošlo k zatížení automobilu jakýmkoliv právem třetí osoby, včetně zástavního, nájemního či vlastnického práva ve prospěch třetí osoby a proti kupujícímu není veden výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo na něj není podán insolvenční návrh,

- kupující nepřihlásil původní automobil na svou osobu v registru silničních vozidel

- automobil nebyl v době prodeje kupujícímu novým vozem, tj. neměl celkem najeto méně než 30 km,

- automobil nebyl zakoupen kupujícím za účelem jeho vývozu do zahraničí,

- před zánikem původní kupní smlouvy nebo současně s ním dojde k uzavření jiné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, na jejímž základě kupující zakoupí od prodávajícího jiné motorové vozidlo za stejnou cenu nebo cenu vyšší, než činila cena automobilu dle kupní smlouvy, (dále jen „nová kupní smlouva“),

- kupující spolu s novou kupní smlouvou sjedná s prodávajícím stejný nebo vyšší rozsah doplňkových služeb a produktů, než sjednal při uzavírání kupní smlouvy,

- motorové vozidlo, které je předmětem nové kupní smlouvy, musí být způsobilé k okamžitému odběru kupujícím (bude mít SPZ/RZ, platnou STK, nebude opravováno na dílně, apod.),

- v případě, že prodávající zprostředkoval uzavření úvěrové smlouvy mezi úvěrovou společností a kupujícím k financování kupní ceny automobilu, musí být nová kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, a prodávající zprostředkuje uzavření nové úvěrové smlouvy mezi úvěrovou společností a kupujícím k financování kupní ceny motorového vozidla kupovaného kupujícím dle nové kupní smlouvy,

- automobil nebyl zakoupen po uplatnění práva na výměnu automobilu.

V případě, že nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nemá kupující právo na výměnu automobilu.

 

8. Další ustanovení

8.1. Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky automobil přeregistrovat na kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací automobilu mimo území České republiky.

8.2. Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst.3zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.

8.3. Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem provedení změn v registru vozidel a za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Prodávající má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti (např. průměrný věk zákazníků, procentuální zastoupení profesní nebo vzdělanostní a další obdobné statistické a demografické údaje) pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely souvisící s poskytovanými službami. Bližší podmínky při nakládání s osobními údaji a při ochraně osobních dat se nacházejí na wwww.mototechna.cz. Toto ustanovení se použije pouze v případě, že kupující je fyzickou osobou.

8.4. Při financování koupě automobilu prostřednictvím úvěru či leasingu kupující bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu sjednaných mezi kupujícím a poskytovatelem financování

8.5. Ustanovení § 1798 až 1800 OZ se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ, nepoužijí.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

9.2. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu, a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

9.3. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo OP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, případně je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.4. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

9.5. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.

9.6. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 4.9.2014

 

Datum:

 

Podpis: ______________________

 

Mototechna Group s.r.o., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, http://www.mototechna.cz/

sp. zn. C 251456 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 26194716, DIČ CZ26194716

 

  • K porovnání
  • K oblíbeným
Napsali o nás
  • Autorevue
  • Novinky.cz
  • Týden.cz
  • E15
  • AutaNet
  • Blesk.cz
  • Auto.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací