Informace pro spotřebitele

Reprezentativní příklady

Nový vůz Ojetý vůz
 
Cena vozu 543 tisíc Kč Cena vozu 329 tisíc Kč
Akontace 30 % Akontace 30 %
Doba splácení 36 měsíců Doba splácení 36 měsíců
 
Výše úvěru: 380 100 Kč Výše úvěru: 230 300 Kč
Výše měsíční splátky: 11 843 Kč Výše měsíční splátky: 7 250 Kč
 
Celkem bude zaplaceno: 426 348 Kč Celkem bude zaplaceno: 261 000 Kč
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 7,93 % Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,69 %
Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč
 
Ojetý vůz Ojetý vůz
 
Cena vozu 270 tisíc Kč Cena vozu 280 tisíc Kč
Akontace 60 % Akontace 40 %
Doba splácení 60 měsíců Doba splácení 48 měsíců
 
Výše úvěru: 109 080 Kč Výše úvěru: 168 000 Kč
Výše měsíční splátky: 3 178 Kč Výše měsíční splátky: 2 212 Kč
  Poslední navýšená splátka: 112 000 Kč
 
Celkem bude zaplaceno: 190 680 Kč Celkem bude zaplaceno: 216 011 Kč
Úroková sazba: 0 %
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 28,24 % Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,84 %
Poplatek za uzavření smlouvy: 1 080 Kč Poplatek za uzavření smlouvy: 0 Kč
 
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)  

Ojetý vůz
 
Cena vozu 340 tisíc Kč
Akontace 40 %, tj. 136.000,- Kč
Doba splácení 60 měsíců
 
Výše úvěru: 204 000 Kč
Výše měsíční splátky: 5 173 Kč
 
Celkem bude zaplaceno: 310 380 Kč
Úroková sazba: 3,99 %
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 19,55 %
 
Podmínkou získání úvěru je sjednání pojištění (POV, HAV)


Zprostředkovatelem úvěru je AAA Auto International a.s. jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Vás informujeme, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je (i) pro oblast finančních služeb finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb.) a (ii) v ostatních případech námi nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Podmínky užití stránek

 1. Provozovatel webových stránek.
  Provozovatelem internetových stránek www.mototechna.cz a (dále jen „Webové stránky“) je společnost Mototechna Group s.r.o., IČ 26194716, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8 (dále jen Provozovatel).

 2. Autorská práva a ochranné známky.
  Obsah Webových stránek, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití Webových stránek nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

 3. Podmínky pro užívání Webových stránek.
  Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Webové stránky. Před užíváním těchto Webových stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

 4. Osobní údaje.
  V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře a odsouhlasením podmínek Provozovatele uživatel souhlasí, aby Mototechna Group s.r.o., IČ 26194716, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8 zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Seznamte se prosím s Podmínkami správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat .

  Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, která jsou přístupná pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupná neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

 5. Bezplatnost.
  Přístup na stránky Webové stránky a jejich užití je bezplatné.

 6. Zákaz zasahování.
  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

 7. Informace třetích stran.
  Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a Webových stránek.

 8. Odpovědnost za škody.
  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek.

 9. Informativnost údajů.
  Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

 10. Aktuálnost údajů a jejich změny.
  Nabídka provozovatele na Webových stránkách není tzv. e-shopem; k úplnému zjištění údajů o jednotlivém vozidle je proto potřeba kontaktovat provozovatele osobně nebo telefonicky. Provozovatel není povinen změny materiálů na Webových stránkách, především změny informací o nabídce vozidel, služeb a jejich cen, provádět periodicky ani je ohlašovat předem a neručí za to, že uveřejněné materiály a informace jsou vždy v souladu s poslední aktuální nabídkou společnosti Mototechna Group s.r.o. Na dostupnost jednotlivých vozidel se vždy informujte bezplatně na lince 800 121 111, prostřednictvím elektronického formuláře na kartě vozidla nebo na pobočkách Mototechna Group s.r.o. Aktualizace databáze vozidel je prováděna zpravidla jednou týdně.

 11. Ceny vozů.
  Ceny vozů uváděné na Webových stránkách jsou platné při současném sjednání financování koupě vozu prostřednictvím vybraných finančních produktů s vybranými partnery. U vozů, u nichž je možné nárokovat odpočet DPH, cena v základním i podrobném vyhledávání nemusí zahrnovat DPH. Provozovatel neručí za úplnost a aktuálnost nabídky vozidel a jejich cen na Internetu. Reprezentativní příklady.

 12. Změny podmínek.
  Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

 13. Účinnost podmínek.
  Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 12.9. 2012.

Reklamační řád

skupiny AAA AUTO, která zahrnuje mj. tyto společnosti:


 • AAA Auto International a.s., se sídlem Praha 8 – Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ: 184 00, IČ: 01759299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19139;
 • Mototechna Group s.r.o., se sídlem Praha 8 – Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ: 184 00, IČ: 261 94 716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 251456;
 • AUTO DISKONT s.r.o., se sídlem Brno, Černovická 1183/38, PSČ 61800, IČ: 272 15 733, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 53525; (jednotlivé společnosti budou dále označovány jako „Prodávající“ a skupina AAA AUTO jako „AAA AUTO")

Odpovědnost AAA AUTO za vady automobilu

1. Prodávající odpovídá za vady automobilu v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy dle ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V těch případech, kdy kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti AAA AUTO za vady automobilu zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí automobilu kupujícím v případě ojetých automobilů a 24 měsíců od převzetí automobilu v případě nově vyrobených automobilů.

2. Kupující bere plně na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající prodává zásadně použité automobily, a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá za vady:

 1. odpovídající míře používání nebo opotřebení, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;
 2. za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;
 3. za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;
 4. za vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební jízdy, tedy vady zjevně viditelné;
 5. za vady, které kupující sám způsobil.

Za účelem důkladného prověření technického stavu kupovaného motorového vozidla poskytuje Prodávající kupujícímu možnost jeho prohlídky v prostorách servisu skupiny AAA AUTO za účasti vlastního odborníka zvoleného kupujícím za přítomnosti specializovaného personálu skupiny AAA AUTO.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu garanci, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění, příp. k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru, že v době prodeje není na automobil uplatňováno zástavní právo a že automobil není v době jeho prodeje předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v bodě 7 tohoto reklamačního řádu.

4. Garanci uvedenou v odst. 3 výše poskytuje Prodávající po celou dobu životnosti automobilu. Práva z této garance nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn ji uplatňovat výhradně jen kupující.

5. Prodávající dále kupujícímu poskytuje garanci, že automobil nebyl poškozen povodněmi, hlavně že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace vozidla anebo jiného jeho zařízení. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

6. Prodávající dále kupujícímu garantuje, že automobil je možné zaevidovat na nového majitele na území České republiky a že tomu nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž Prodávající nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.

7. Je-li dodáním automobilu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

 1. požadovat dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou věci, jestliže vady jsou opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

8. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz čl. 10).

9. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Je-li dodáním automobilu s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď odstranění vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li kupující odstranění vad automobilu, nemůže před uplynutím zákonem stanovené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží.

11. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z předchozího odstavce, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

12. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu kupujícím Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, společně s veškerým příslušenstvím a součástmi. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči Prodávajícímu nárok na úhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžité částky vrácené mu Prodávajícím. Práva z poskytovaných garancí nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.

13. V případě, že Prodávající zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy na pojištění mechanických a elektrických závad automobilu mezi kupujícím a příslušnou pojišťovnou, uhradil Prodávající pojistné z této pojistné smlouvy tak, že poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny za automobil ve výši pojistného. V případě zániku pojistné smlouvy anebo v jakémkoliv jiném případě, kdy dojde k vrácení pojistného, bude z výše uvedeného důvodu pojistné vráceno Prodávajícímu a nikoliv kupujícímu.

Reklamační řízení

1. Kupující je povinen uplatnit práva z vad automobilu a vady automobilu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však (s výjimkou právních vad) do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na automobilu, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Smluvní strany se v kupní smlouvě dohodly, že vylučují aplikaci § 2166 odst. 1 OZ.

Kupující přitom postupuje následovně:

 • v kterékoli provozovně Prodávajícího sepíše s oprávněným zaměstnancem AAA AUTO reklamační protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobně popíše vady motorového vozidla a uvede způsob vyřízení reklamace, který požaduje;
 • důsledně a pravdivě vyplní všechny body předloženého reklamačního protokolu – formuláře;
 • na výzvu Prodávajícího zajistí dodání potřebné dokumentace, resp. přistavení motorového vozidla a poskytne veškerou součinnost při vyřízení jeho reklamace.

2. Prodávající přijme reklamaci kupujícího na základě písemného protokolu o reklamaci, kterou řádně zaregistruje v evidenci reklamací. Při uplatnění reklamací je kupující povinný poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, která spočívá zejména: v přistavení motorového vozidla k prohlídce do prostor provozovny Prodávajícího, v předložení nezbytných dokladů k reklamovanému motorovému vozidlu /technický průkaz, servisní knížku, návod na použití atp./ a jiné podle okolností. V případě, že kupující takovou součinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tak Prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, v důsledku čehož Prodávající neodpovídá za následně vzniklé škody a dodatečné náklady kupujícího. Prodávající v takovém případě též neodpovídá za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti Prodávajícího za vady automobilu též písemně oznámením zaslaným Prodávajícímu, s dodatkem „reklamační oddělení“, a to na adresu kterékoliv provozovny nebo do sídla Prodávajícího. 4. Na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatňuje, je Prodávající povinen určit dobu potřebnou k vyřízení reklamace, která bude v souladu s bodem 5 tohoto článku. Prodávající si v odůvodněných případech vyhrazuje právo navrhnout změnu postupu vyřízení reklamace, o čemž kupujícího řádně informuje.

5. Prodávající vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající však garantuje maximální délku pro vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní. To neplatí ve složitých případech, kdy se Prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě.

6. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

7. Způsobem vyřízení reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:

 • odevzdáním opraveného automobilu;
 • výměnou automobilu;
 • vrácením kupní ceny automobilu / zrušením kupní smlouvy;
 • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny automobilu;
 • písemnou výzvou k převzetí plnění;
 • odůvodněným zamítnutím reklamace.

12. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající následně vydá nebo zašle kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění.

14. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s důvodným uplatněním práv z odpovědnosti za vady v případě, že za tyto vady Prodávající odpovídá.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.3.2016.

Ceny vozidel a volitelného doplňkového servisu

Cena za hotové je kupní cena automobilu, kterou zaplatíte při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem. Cena za úvěr je kupní cena automobilu při financování koupě vozu s vybranými partnery z řad úvěrových společností. S koupí vozu mohou být spojeny další platby za volitelný doplňkový zákaznický servis, který pro Vás rádi zajistíme.

Doplňkový zákaznický servis při platbě v hotovosti

Celková cena: 3 999 Kč

 • Creedo karta
 • Certifikát Autogarance Carlife:
  • kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • kontrola roku první registrace
  • kontrola v registru odcizených vozidel
  • kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • administrace
  • poradenství spojené s provedením změny v registru

Doplňkový zákaznický servis při koupi vozu na leasing nebo na úvěr

Celková cena: 6 459 Kč

 • Creedo karta
 • Certifikát Autogarance Carlife (nadstandardní prověření vozidla):
  • kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • kontrola roku první registrace
  • kontrola platby DPH
  • kontrola v registru odcizených vozidel
  • kontrola, zda není vozidlo předmětem financování
  • ověření platnosti certifikátu přes webový portál
 • Služby spojené se zápisem v registru vozidel:
  • administrace
  • poradenství
 • Příprava vozu k prodeji
  • střední servis vozidla (kontrola žárovek, stav pneu, kontrola akumulátoru)
  • preventivní kontrola náplní, jejich stavu a kvality
  • kontrola provozních náplní

Doplňkový zákaznický servis při koupi vozu v hotovosti do 20 tis Kč*

Celková cena: 1 999 Kč
* platí pro ceny před slevami

 • Creedo karta
 • Služby spojené se zápiem v registru vozidel:
  • administrace
  • poradenství
 • Poštovné

Doplňkový zákaznický servis při výkupu vozidel

Celková cena 2 999 Kč

 • Prověření původu
 • Kontrola vozu v databázích
  • leasingových společností
  • databází pojišťoven
  • databází odcizených vozidel
 • kontrola vozu v registru exekucí
 • ověření stavu kilometrů
 • fyzická kontrola VIN
 • evidenční kontrola
 • registrace nového vlastníka vozidla v registru vozidel

Platnost od: 29.5.2017, uvedené ceny jsou včetně DPH. Služba je volitelná, nákup vozu není podmíněn poskytnutím této služby.

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

Společnost Mototechna Group s.r.o., jako provozovatel serveru www.mototechna.cz, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému. Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržováním zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Společnost Mototechna Group s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:


 • uživatelů webových stránek správce
 • klientů využívajících bezplatnou linku správce
 • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem
 • uchazečů o zaměstnání ve společnosti správce


Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zájemce o koupi či prodej vozu nebo jeho ocenění, případně jako zájemce o zaměstnání, musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:


 • jméno a příjmení
 • úplná poštovní adresa
 • telefonické a e-mailové spojení


Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.Účel uchovávání a zpracování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek a obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. společnosti správce a jeho partnerských společností, a to zejména nikoliv však výlučně subjektů se správcem personálně či majetkově propojených (AAA Auto International a.s., IČ 01759299) nebo jinak spřízněných. Uchazeči o zaměstnání souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů uvedených v zaslaném životopise, a to za účelem jejich zanesení do databáze správce jako potenciálního zaměstnance a dalšího nabízení vhodného zaměstnání uchazeči.Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Mototechna Group s.r.o., Dopraváků 874/15, 180 00 Praha 8. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.Shrnutí

Server www.mototechna.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.Váš souhlas

Používáním formulářů na internetových stránkách www.mototechna.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.Mototechna Group s.r.o.

Politika cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky nebo někdy i emailové zprávy umísťují na váš počítač. Cookies předávají provozovatelům pomocné informace. Pro vás jako uživatele to znamená, že můžete efektivně využívat stránky, například bez nutnosti se pokaždé znovu přihlásit. Cookies také zajistí, že vám budou poskytnuty relevantní informace.

Na našich internetových stránkách využíváme dva druhy cookies:

 • Cookies platné po dobu relace („session cookies“), které jsou po každé návštěvě našich stránek smazány.
 • Trvalé cookies uložené po několika návštěvách našich stránek.

Všechny tyto cookies jsou nezbytné pro efektivnější využití našich stránek.

Cookies platné po dobu relace („session cookies”) využívají server k ukládání informací o aktivitách na našich stránkách, takže uživatel může jednoduše znovu pokračovat tam, kde naposledy stránky používal. Stránky obvykle nemají žádnou „paměť“. Cookies poskytují serveru informace, jaké stránky má uživateli ukázat, aby si to nemusel pamatovat nebo navigovat od začátku. Cookies jsou tedy něco na způsob záložky uvnitř našich stránek.

Trvalé cookies („persistent or tracking cookies”) jsou využívány k ukládání preferencí uživatelů. Jestliže si to přejete, v nastavení prohlížeče můžete omezit, smazat nebo vypnout, ovšem tím bude omezeno využití našich stránek. Další informace o deaktivaci cookies obdržíte na stránce About cookies Website (anglicky).

Prostředníctvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.