REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti Mototechna Group s.r.o., se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČ: 26194716, sp. zn. C 251456 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Mototechna Group“)

 

Odpovědnost Mototechna Group s.r.o. za vady automobilu a právní záruka

 

1. Společnost MOTOTECHNA GROUP odpovídá za vady automobilu v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy dle ustanovení § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. V těch případech, kdy kupujícím je fyzická osoba nejednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti MOTOTECHNA GROUP za vady automobilu zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí automobilu kupujícím, pokud podle všeobecně závazných právních předpisů bude doba na uplatnění těchto práv delší než 12 měsíců od převzetí automobilu.

 

2. Kupující bere plně na vědomí a je srozuměn s tím, že MOTOTECHNA GROUP prodává použité automobily, a proto v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá za vady:

 

a) odpovídající míře používání nebo opotřebení, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;

b) za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;

c) za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn; a

d) za vady, o kterých kupující věděl anebo musel vědět v době uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky motorového vozidla nebo absolvované zkušební jízdy, tedy vady zjevně viditelné.

Za účelem důkladného prověření technického stavu kupovaného motorového vozidla poskytuje společnost MOTOTECHNA GROUP kupujícímu možnost jeho prohlídky v prostorách servisu společnosti MOTOTECHNA GROUP za účasti vlastního odborníka kupujícího a specializovaného personálu společnosti MOTOTECHNA GROUP.

 

3. Společnost MOTOTECHNA GROUP poskytuje kupujícímu právní záruku, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění, příp. k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru, že v době prodeje není na automobil uplatňováno zástavní právo a že automobil není v době jeho prodeje předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a MOTOTECHNA GROUP vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v bodě 7 tohoto reklamačního řádu.

 

4. Právní záruku uvedenou v odst. 3 výše poskytuje MOTOTECHNA GROUP po celou dobu životnosti automobilu. Práva z této záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči MOTOTECHNA GROUP je oprávněn ji uplatňovat výhradně jen kupující.

 

5. Společnost MOTOTECHNA GROUP dále kupujícímu poskytuje záruku, že automobil nebyl poškozen povodněmi, hlavně že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace vozidla anebo jiného jeho zařízení. V opačném případě je kupující oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

6. Společnost MOTOTECHNA GROUP dále kupujícímu zaručuje, že automobil je možné zaevidovat na nového majitele na území České republiky a že tomu nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž společnost MOTOTECHNA GROUP nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.

 

7. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí MOTOTECHNA GROUP kupujícímu kupní cenu Automobilu, a to oproti vrácení Automobilu kupujícím MOTOTECHNA GROUP do jeho provozovny ve stavu, v jakém ho od MOTOTECHNA GROUP převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, společně s veškerým příslušenstvím a součástmi. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči MOTOTECHNA GROUP nárok na úhradu nákladů s vrácením Automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžité částky vrácené mu společností MOTOTECHNA GROUP. Práva z této záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči MOTOTECHNA GROUP je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.

 

8. V případě, že společnost MOTOTECHNA GROUP zprostředkovala uzavření pojistné smlouvy na pojištění mechanických a elektrických závad automobilu mezi kupujícím a příslušnou pojišťovnou, uhradila společnost MOTOTECHNA GROUP pojistné z této pojistné smlouvy tak, že poskytla kupujícímu slevu z kupní ceny za automobil ve výši pojistného. V případě zániku pojistné smlouvy anebo v jakémkoliv jiném případě, kdy dojde k vrácení pojistného, bude z výše uvedeného důvodu pojistné vráceno společnosti MOTOTECHNA GROUP a nikoliv kupujícímu.

 

Reklamační řízení

 

1. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti MOTOTECHNA GROUP za vady automobilu a tyto vady písemně oznámit MOTOTECHNA GROUP bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil, anebo mohl zjistit při vynaložení náležité péče.

 

Kupující přitom postupuje následovně:

 

- v kterékoli provozovně MOTOTECHNA GROUP, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, sepíše s oprávněným zaměstnancem MOTOTECHNA GROUP reklamační protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobně popíše vady motorového vozidla a uvede způsob vyřízení reklamace, který požaduje;

 

- důsledně a pravdivě vyplní všechny body předloženého reklamačního protokolu – formuláře; a

 

- na výzvu MOTOTECHNA GROUP zajistí dodání potřebné dokumentace, resp. přistavení motorového vozidla a poskytne veškerou součinnost při vyřízení jeho reklamace.

 

2. MOTOTECHNA GROUP přijme reklamaci kupujícího na základě písemného protokolu o reklamaci, kterou řádně zaregistruje v evidenci reklamací. Při uplatnění reklamací je kupující povinný poskytnout společnosti MOTOTECHNA GROUP maximální součinnost, která spočívá zejména: v přistavení motorového vozidla k prohlídce do prostor provozovny MOTOTECHNA GROUP, v předložení nezbytných dokladů k reklamovanému motorovému vozidlu /technický průkaz, servisní knížku, návod na použití atp./ a jiné podle okolností. V případě, že kupující takovou součinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tak prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, v důsledku čehož MOTOTECHNA GROUP neodpovídá za následně vzniklé škody a dodatečné náklady kupujícího. MOTOTECHNA GROUP v takovém případě též neodpovídá za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas.

 

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti MOTOTECHNA GROUP za vady automobilu v kterékoliv provozovně MOTOTECHNA GROUP na reklamačním oddělení MOTOTECHNA GROUP, které bez zbytečného odkladu posoudí a vyřídí každou reklamaci kupujícího týkající se vad automobilu, za které MOTOTECHNA GROUP odpovídá.

 

4. Je-li dodáním automobilu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 1 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí MOTOTECHNA GROUP ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci 2 má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz čl. 7)

 

5. Podstatným porušením smlouvy dle předchozího odstavce se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

 

6. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu MOTOTECHNA GROUP. Neodstraní-li prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

7. Je-li dodáním automobilu s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem (viz č. 5), může kupující požadovat buď odstranění vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li kupující odstranění vad automobilu, nemůže před uplynutím zákonem stanovené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu,

uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z předchozího odstavce, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

 

8. Jestliže kupující uplatní reklamaci, společnost MOTOTECHNA GROUP je povinna poučit kupujícího o jeho právech. Na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z poskytnutých práv uplatňuje, je společnost MOTOTECHNA GROUP povinna určit dobu potřebnou k vyřízení reklamace, která bude v souladu s bodem 9 (max 30 dní). MOTOTECHNA GROUP si v odůvodněných případech vyhrazuje právo navrhnout změnu postupu vyřízení reklamace, o čemž kupujícího řádně informuje.

 

9. MOTOTECHNA GROUP vyřídí reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. MOTOTECHNA GROUP však garantuje maximální délku pro vyřízení reklamace či stížnosti 30 dní.

 

10 . MOTOTECHNA GROUP vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

 

11. Způsobem vyřízení reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:

- odevzdáním opraveného automobilu;
- výměnou automobilu;
- vrácením kupní ceny automobilu / odstoupením od kupní smlouvy;
- vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny automobilu;
- písemnou výzvou k převzetí plnění;
- odůvodněným zamítnutím reklamace.

 

 

12. MOTOTECHNA GROUP vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění.

 

13. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s důvodným uplatněním práv z odpovědnosti za vady v případě, že za tyto vady MOTOTECHNA GROUP odpovídá.

  • K porovnání
  • K oblíbeným
Napsali o nás
  • Autorevue
  • Novinky.cz
  • Týden.cz
  • E15
  • AutaNet
  • Blesk.cz
  • Auto.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací