Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

(„Zásady“)

 1. Úvod

  S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“). V tomto dokumentu (dále jen „Zásady“) popisujeme, jakými principy se řídíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde a jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tímto dokumentem a poskytnutými informacemi v části 10 Zásad rovněž plníme naše povinnosti v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 2022/2065, o digitálních službách (Digital Services Act„DSA“).

 2. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Mototechna Group s.r.o., IČO: 261 94 716, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, Praha 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 251456 (dále jen „Správce“, „Mototechna“ či „my“).

  Ve věcech souvisejících s problematikou ochrany osobních údajů, včetně uplatnění Vašich práv, nás můžete kontaktovat prostřednictvím jednoduchého online kontaktního formuláře dostupného na:, písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Mototechna nebo se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je (pověřenec je jmenovaný pro celou skupinu AURES Holdings):

  Mgr. Lenka Zajíčková
  kontaktní adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00
  e-mail:dpo@aaaauto.cz

 3. Kategorie subjektů údajů

  Zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:

  a. zákazníků;

  b. potenciálních zákazníků;

  c. dodavatelů;

  d. potenciálních dodavatelů;

  e. zaměstnanců (v tomto případě jsou informace o zpracování předány přímo zaměstnancům v samostatném dokumentu a jsou dostupné v interním systému) a uchazečů o zaměstnání (informace naleznete zde:

 4. Osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků

  4. 1. Kategorie osobních údajů

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které získáme v souvislosti s výkupem nebo prodejem vozidel, zprostředkováním finančních produktů či využíváním našich dalších služeb (např. internetových stránek, účasti v soutěžích, využívání služby/aplikace Garáž). Jedná se tak nejčastěji o následující kategorie údajů:

  a) Identifikační údaje:

  jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

  b) Kontaktní údaje:

  kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.

  c) Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti:

  osobní údaje, které můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu a které potřebujeme, abychom Vám mohli nabízet služby našich partnerů v oblasti zprostředkovávání financování, pojištění a jiné.

  d) Údaje o prodeji zboží a využívání služeb:

  údaje o tom, jaké zboží či služby jsme Vám poskytli, či jsme o jejich poskytnutí s Vámi jednali (např. záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace, údaje o automobilu, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu či jsme o jejím uzavření jednali, včetně VIN a registrační značky), údaje týkající se vzájemných závazků a stav jejich plnění (včetně našich pohledávek, řešených reklamací a stížností), údaje získané v souvislosti s Vaší návštěvou našich internetových stránek – IP adresa, soubory cookies případně jiný online identifikátor (blíže viz čl. 9 Zásad), údaje o soutěžích, kterých jste se účastnili. V případě fyzické návštěvy našich prostor rovněž může dojít k zaznamenání Vaší podoby a jednání našim kamerovým systémem.

  4. 2. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze, pokud k tomu existuje odpovídající zákonný důvod, tedy pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  a) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, a to zejména pro následující účely:

  • realizace zákaznické poptávky/objednávky/nabídky/rezervace či jiných požadavků zákazníka;
  • realizace smluvního vztahu se zákazníkem - tj. zejména jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně a plnění práv a povinností ze smlouvy;

  b) zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které nám ukládají právní předpisy, zejména pro následující účely:

  • identifikace a kontrola zákazníků a jejich zástupců (prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); plnění povinností účetní a daňová evidence;

  c) zpracování je nezbytné pro zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, zejména pro následující účely:

  • reakce na zveřejněné nabídky na prodej vozidel potenciálních zákazníků;
  • reakce na zaslané poptávky a žádosti o více informací zaslané např. prostřednictvím našich kontaktních formulářů;
  • zpracování informací o příjmech a výdajích, majetkových poměrech a dalších informacích v rámci zprostředkování financování;
  • analýzy Vašich údajů a údajů o zboží a službách za účelem nastavení vhodných parametrů nabídky obchodu;
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů AURES, uplatňování práv AURES vůči zákazníkovi v případě potenciálních sporů se zákazníkem;
  • přímý marketing – našim stávajícím zákazníkům můžeme zasílat informace a obchodních sdělení týkající se našeho zboží a služeb;
  • péče a řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré informace a služby, které souvisejí s koupí našeho zboží či služeb nebo vyřešili Vaše požadavky, přání a stížnosti apod.;
  • předvedení produktu a služeb, abychom Vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu, například v rámci zajištění financování;
  • prevence a odhalování podvodného jednání;
  • zpracování kamerových záznamů z důvodu ochrany osob a majetku;
  • výzkum a vývoj produktů/služeb a analýz vývoje trhu;

  d) zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu, zejména pro následující účely:

  • zasílání marketingových informací a nabídek;
  • zpracování marketingových a obdobných cookies;
  • předání údajů třetím osobám, pokud je k takovému předání dán souhlas – např. pro účely sledování pojistných a jiných smluv.

  Souhlas bývá udělen při vyplnění kontaktního formuláře, při telefonickém hovoru na našich pobočkách na listinném formuláři či jiným způsobem. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za těmito účely je vždy dobrovolné. Subjekt údajů může souhlas neposkytnout, případně ho může kdykoliv později odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na smluvní vztah.

  4. 3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

  Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností AURES. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

  - Údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů; např. o účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy s Vámi.

  - Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informaci o Vám poskytnutých službách či poskytnutém zboží pro účely přímého marketingu AURES (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod). Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše údaje uvedené výše do doby, než nám sdělíte svůj případný nesouhlas s dalším takovýmto zpracováním maximálně však po dobu 10 let od posledního aktivního kontaktu z Vaší strany (např. pokud nás kontaktujete ohledně dalšího nákupu/prodeje, zájmu o specifické zboží nebo službu). U potenciálních zákazníků, kteří nás kontaktují v reakci na námi zveřejněnou nabídku nebo které kontaktujeme v reakci na jejich inzerát zpracováváme údaje po dobu 2 měsíců. V případě, že jednání dojde do fáze osobního jednání nebo jednání u kterého se jeví uzavření smlouvy jako pravděpodobné, uchováváme údaje po dobu 5 let od jejich získání, resp. po dobu 5 let od posledního aktivního kontaktu.

  - Údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Údaje o realizovaných jednáních a uzavřených smlouvách a souvisejících závazcích uchováváme po dobu 4 let od okamžiku uzavření smlouvy, uplatnění reklamace nebo jiného jednání, která může prodloužit lhůtu k uplatnění nároku u soudu; při zahájení sporu údaje zpracováváme do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění povinností z rozhodnutí vyplývajících.

  - V případě zpracování osobních údajů, které je založeno výlučně na Vašem souhlasu, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Tedy až do uplynutí doby, pro kterou byl souhlas udělen nebo případně do okamžiku, kdy svůj souhlas neodvoláte, zároveň však maximálně po dobu 10 let od posledního aktivního kontaktu.

 5. Osobní údaje dodavatelů a potenciálních dodavatelů

  5. 1. Kategorie osobních údajů

  Osobní údaje dodavatelů – fyzických osob, resp. fyzických osob jednajících za právnické osoby nebo na jejich straně vystupující, včetně potenciálních dodavatelů, u nichž zvažujeme uzavření smluvního vztahu, resp. o uzavření smluvního vztahu jednání, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

  a) Identifikační údaje dodavatelů či kontaktních osob dodavatelů: jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého či přechodného pobytu, u podnikající fyzické osoby také označení, IČO a DIČ;
  u kontaktních osob smluvních partnerů pouze jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, zaměstnavatel a údaje o příslušném dodavateli/smluvním partnerovi.

  b) Kontaktní údaje:

  e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.

  c) Údaje týkající se smluvního vztahu a jeho plnění:

  údaje o tom, jaké zboží či služby jsou dodávány, či o jejich poskytnutí jednáme (např. záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace, údaje o povaze zboží a služeb, ohledně kterých jednáme), údaje týkající se vzájemných závazků a stav jejich plnění.

  5. 2. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradě pro účely uzavření a plnění daného smluvního vztahu.
  Poskytnutí a zpracovávání výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění dané smlouvy nebo naší zákonné povinnosti. Bez poskytnutí výše uvedených údajů bychom s Vámi nemohli smluvní vztah uzavřít.
  V případě údajů kontaktních osob, podobně jako u údajů potenciálních dodavatelů partnerů, u nichž reálně uvažujeme o uzavření smluvního vztahu, je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu – prověřit dodavatele před uzavřením smlouvy, uzavřít a plnit smluvní vztah.

  5. 3. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po jeho ukončení po dobu, která je nezbytná dle relevantních právních předpisů, především účetních a daňových předpisů (10 let).
  Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní údaje zlikvidovány, a to v papírové i elektronické formě, s výjimkou údajů nezbytných pro účely vedení existujících, či reálně hrozících sporů.

 6. Nakládání s osobními údaji

  Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně (např. za pomocí software či aplikací, včetně umělé inteligence). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.
  Automatizované zpracování používáme např. v rámci vyhledávání nabídek na prodej vozidel a jejich hodnocení – tedy vyhodnocení nabídek, které jsou zajímavé, a které oslovujeme. Rovněž používáme softwarové nástroje a umělou inteligenci v rámci komunikace se zákazníky a vyřizování jejich požadavků – vždy je však možné žádat přímou komunikaci s člověkem.

 7. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

  Při zpracování osobních údajů využíváme zpracovatele. Subjekty, které s námi na zpracování osobních údajů spolupracují pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Našimi zpracovateli jsou obecně:

  • společnosti, které jsou součástí skupiny AURES Holdings;
  • dodavatelé IT, poradenských, marketingových, výzkumných a obdobných služeb;
  • provozovatelům reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
  • provozovatelům technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
  • bezpečnostním agenturám za účelem zajištění ochrany osob a majetku;
  • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.
  • Osobní údaje jsou rovněž předávány třetím osobám, a to na základě smluvní povinnosti, zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu. Dochází k předání těmto kategoriím příjemcům:

  • stanicím technické kontroly za účelem provedení technické či evidenční kontroly vozidla, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu;
  • poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, vzdělávací činnosti, archivace, právní poradenství atd.);
  • inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek;
  • exekutorům za účelem uplatnění souvisejících nároků;
  • regulátorovi a správním orgánům za účelem dozoru podle zvláštních právních předpisů.
  • Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

 8. Internetové stránky a cookies

  8. 1. Webtracking (sledování na webových stránkách

  V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich internetových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (které mohou představovat osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k zajištění plné funkcionality, vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky.
  Ke zpracování údajů pro statistické účely využíváme vlastní systémy a abychom Vám mohli zajistit co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb třetích stran. Zejména trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké zboží a služby se nejvíce zajímáte, abychom vám tyto mohli snadněji nabízet.
  Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím měřících kódů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:
  Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavku klienta):

  • Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
  • Jazyk prohlížeče (např. čeština);
  • Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
  • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
  • Rozlišení obrazovky;
  • Aktivace JavaScriptu;
  • Java zapnuto/vypnuto;
  • Cookies ano/ne;
  • Hloubka barev;
  • IP adresa uživatele;
  • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
  • Počet prokliků;

  Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti, zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

  8. 2. Použití conversion trackingu (sledování konverzí)

  Prostřednictvím konverzních cookie na našich internetových stránkách dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím našeho linku umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam AURES Holdings našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt a nejsou předávány informace o jakého konkrétního zákazníka se jedná.

  8. 3. IP adresa (adresa internetového protokolu)

  IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.
  Na základě uložení IP adresy na našem serveru je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu neukládáme IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům.

  8. 4. Logovací soubory

  Při každé návštěvě našich webových stránek vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).
  Vyhodnocení logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

  8. 5. Cookies

  V rámci našich webových stránek také používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače/jiného zařízení a rovněž i do Vašeho webového prohlížeče. Více informací k používaní cookies naleznete v Pravidlech používání cookies.
  Cookies (kromě nezbytných cookies, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat) můžeme používat až poté, co nám s jejich ukládáním udělíte souhlas. Při první návštěvě našich webových stránek se Vám zobrazí výzva, zdali souhlasíte s ukládáním cookies (tzv. cookies lišta). Můžete odsouhlasit všechny cookies (což je postup, který doporučujeme pro nejlepší funkčnost našich stránek), nebo můžete vypnout jednotlivé typy cookies či zakázat všechny cookies kromě nezbytných cookies.
  Ukládání souborů cookies je také možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

  8. 6. Mapa poboček

  Na našich webových stránkách máte k dispozici vyhledávač poboček společností ze skupiny AURES Holdings. Při použití vyhledávače poboček dochází rovněž k přenosu IP adresy. Pro využívání IP adres odkazujeme na část 9.3 IP adresa (adresa internetového protokolu) těchto Zásad.
  Pro vyhledávač poboček používáme mapy od Google Maps. Při použití vyhledávače poboček prostřednictvím této možnosti společnost Google do Vašeho počítače ukládá své soubory cookies. Z tohoto důvodu Vás upozorňujeme, abyste si prostudovali rovněž podmínky použití cookies a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. V nastavení Vašeho webového prohlížeče můžete tyto soubory cookies zakázat.

  Dále Vám nabízíme možnost vyhledat pobočky skupiny AURES Holdings prostřednictvím prohlížeče ve Vašem mobilním zařízení s využitím polohových údajů. Můžete zadat přímo hledaný výraz (PSČ/místo) nebo hledání provést podle toho, kde se zrovna nacházíte. Jestliže se rozhodnete pro vyhledávání na základě své aktuální polohy, zjistí si prohlížeč standardním způsobem Vaši polohu a následuje bezpečnostní dotaz, zda s touto službou souhlasíte či nikoli.

  Jestliže nám umožníte použít informace o tom, kde se právě nacházíte, použijeme při vyhledávání pobočky informace o Vaší poloze, a to na základě informací získaných z Vašeho koncového mobilního zařízení. Tyto informace použijeme výhradně k tomu, abychom Vás lokalizovali na mapě a zobrazili Vám naši nejbližší pobočku. Deaktivováním služby pro určování polohy ve svém koncovém mobilním zařízení (viz nastavení telefonu) můžete zcela zamezit tomu, aby se dalo zjistit, kde se momentálně nacházíte, případně můžete povolit sdělování těchto informací pouze vybraným mobilním aplikacím, které využívají službu určování polohy.

 9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

  9. 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo vyžádat si od nás sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od nás obdržet. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude poskytnuta bezplatně, za další kopie Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek, jehož výše bude přiměřená administrativním nákladům spojeným se zpracováním Vaší žádosti.

  9. 2. Právo na opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

  9. 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:

  • nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
  • jste odvolal/a souhlas s jejich zpracováním,
  • byly zpracovány protiprávně,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování,
  • údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU či právním řádu, který se na nás vztahuje,
  • byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

  To neplatí, pokud je zpracování Vašich údajů nezbytné

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování,
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu,
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,

  9. 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud

  • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo
  • je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů a chcete zpracování Vašich údajů pouze omezit, nebo
  • Vaše údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale o jejich poskytnutí nás požádáte pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

  9. 5. Právo na přenositelnost osobních údajů

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  9. 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

  9. 7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat zasláním výslovného sdělení na naši adresu (AURES Holdings a.s., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha), či e-mailovou adresu dpo@aaaauto.cz, nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře dostupného zde. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení AURES. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

  9. 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

  Úřad pro ochranu osobních údajů:
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  telefon: +420 234 665 111

  9. 9. Uplatnění práv

  Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů nám můžete zasílat s využitím kontaktního formuláře zde.

  Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 10. Informace o činnosti dle nařízení o digitálních službách

  V rámci provozováních našich webových stránek umožňujeme uživatelům zveřejňovat zkušenosti s našimi služby a o proběhlých obchodech – názory a zkušenosti našich zákazníků (zákaznické recenze). V rámci těchto recenzí ověřujeme, zda je recenze poskytnuta našim skutečným zákazníkem a před publikací můžeme rovněž provést drobné gramatické úpravy, pokud jsou nutné. V rámci moderování obsahu tak nejsou zveřejněny recenze u osob, u kterých není prověřeno, že se jedná o skutečné zákazníky a může dojít k drobné úpravě obsahu textu. Za účelem našeho kontaktování mohou jak orgány členských států, Komisi a sbor v souladu s čl. 11 DSA, příjemci služby v souladu s čl. 12 DSA použít jednotné kontaktní místo, kterým je: Mgr. Lenka Zajíčková, kontaktní adresa: Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8, e-mail: dpo@aaaauto.cz. Případné stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

 11. Změny těchto Zásad

  Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce. Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 8. 4. 2024

Vážíme si vašeho
soukromí

Aby pro vás bylo prohlížení našich stránek co nejpohodlnější, využíváme soubory cookies.Cookies nám slouží pro zlepšování našich služeb a zároveň vám díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný.

Spravovat cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku při procházení webem. Z těchto souborů cookie jsou soubory cookie, které jsou kategorizovány podle potřeby, uloženy ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět tomu, jak tento web používáte, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro vás relevantní. Tyto soubory cookie budou ve vašem prohlížeči uloženy pouze s vaším souhlasem. Máte také možnost odhlásit se z těchto souborů cookie. Ale odhlášení některých z těchto souborů cookie může mít vliv na váš zážitek z prohlížení. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


Nutné Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookie jsou klíčové pro základní funkce webu a web bez nich nebude fungovat zamýšleným způsobem. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.


Funkční

Funkční soubory cookie pomáhají vykonávat určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětných vazeb a další funkce třetích stran.


Analytické

Analytické soubory cookie se používají k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webem. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.


Marketingové

Soubory cookie reklamy se používají k doručování návštěvníků přizpůsobenými reklamami na základě stránek, které navštívili dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně.